"Durham, Kansas - Blowout Ruts"
USGS Aerial Photograph

Durham Ruts Marion County Kansas

Durham Ruts Southwest of Durham, Kansas

Durham Ruts Marion County Kansas
Santa Fe Trail Research Site

Santa Fe Trail Research Site
"E-Mail & Home Page"
Larry & Carolyn
St. John, Ks.
© "Forever"